Nybo
Nykvarns kommun

Vår uthyrningspolicy

Gällande från och med  2013-06-01
Syftet med uthyrningen ska vara att skapa ett stadigvarande och permanent boende för kontraktshavarens eget bruk. Vi behandlar alla våra sökanden lika oavsett nationalitet, religion eller kön.
Alla lediga lägenheter annonseras på vår hemsida där den Sökande anmäler sitt intresse. Sökande som tackat nej eller inte svarat på lämnade erbjudanden tre gånger spärras, sökande måste även aktivt logga in i kösystemet minst en gång per år för att inte förlora sin köplats och få ett nytt ködatum.

Krav för att bli godkänd som ny hyresgäst:

För att bli godkänd som ny hyresgäst skall kunden vara fysisk person samt

  • ha fyllt 18 år och vara skriven i Sverige, vara EU-medborgare, vara nordisk medborgare eller ha      permanent uppehållstillstånd
  • inte ha någon betalnings- eller störningsanmärkning. Avstämning görs med tidigare hyresvärd och kreditupplysningsregister
  • inte ha någon hyresskuld
  • ha en inkomst som gör att kunden kan klara den aktuella hyran, normalt skall årsinkomsten motsvara tre gånger årshyran.

Om den sökande inte uppfyller kraven spärras den sökande från att göra ytterligare intresseanmälningar. Spärren finns kvar så länge omständigheterna kvarstår. Spärren hävs när den sökande kan påvisa att situationen ändrats.

Sökande spärras också om denne tackat nej eller inte svarat på lämnade erbjudanden tre gånger och måste då göra ny ansökan.
Inkomst

När en kund erhåller eller önskar byta lägenhet sker en ekonomisk bedömning av den sökandes inkomst. Med inkomst menas

  • lön
  • pension
  • företagarinkomst
  • A-kassa
  • studielån och studiebidrag för heltidsstudier. (för studerande kan ev. borgenär komma att godkännas)

 
Din inkomst ska ha en varaktighet om minst sex månader före och efter kontraktskrivande. Deposition om tre månadshyror krävs om man inte har en fast inkomst.  Försörjningsstöd, introduktionsersättning, föräldrapenning, sjukkassa utan anställning att gå tillbaka till godtas inte.

 
Byten
Både interna och externa byten skall godkännas av hyresvärden. Ny kontroll av betalningsförmåga kan bli aktuell.

 
Uthyrning i andra hand
Hyresgästen skall ansöka hos AB Nykvarnsbostäder om tillstånd till andrahandsuthyrning. Hyresgästen måste ha beaktansvärda skäl. Studier, provsammanboende, sjukdom, arbete på annan ort och utlandsvistelse kan vara beaktansvärda skäl.
Godkänd längd på andrahandsuthyrningen varierar beroende på skäl. Normalt är uthyrningstiden mellan sex månader och ett år, med möjlighet till förlängning beroende på omständighet. För provsammanboende eller för arbete på annan ort är maximal uthyrningstid ett år.
Kund som har förstahandskontraktet ansvarar för att hyran blir betald, att lägenheten vårdas och ansvarar för att störningar inte förekommer.

 
Övertagande av kontrakt
Hyresgästen kan få tillstånd att överlåta sin lägenhet till närstående. Med närstående avses normalt make/sambo, vuxna barn och barnbarn. Den övertagande hyresgästen skall varaktigt ha varit sammanboende med kontraktsinnehavaren. Med varaktigt menas normalt tre år.
 
Uppsägning:
Uppsägningstiden är alltid tre kalendermånader även vid byte till annan lägenhet inom AB Nykvarnsbostäder. Vid direktbyten kan parterna komma överens om kortare uppsägningstid. För dödsbon gäller 1 kalendermånad som uppsägningstid. Detta under förutsättning att dödsboet säger upp hyresavtalet inom en månad från dödsfallet. Sker inte detta gäller tre månaders uppsägningstid.

 
Seniorboende 65 +:
Lägenheter för seniorboende hyrs ut på samma sätt som andra, d.v.s. fastighetssystemet hanterar köplats och erbjudanden. Dock med ett urvalsmoment så att endast målgruppen nås av detta.

 
Kommunkontrakt:
Nykvarnsbostäder tillhandahåller efter förmåga lägenheter till Nykvarns kommun.

 
Hemförsäkring
Det skall finnas en gällande hemförsäkring

 
Förturer
Förturer beviljas ej

 
Borgen
Borgen godtas ej
 
Vräkning eller avstängning:
För det fall hyran inte betalas och kunden inte följer och/eller fullföljer överenskommen avbetalningsplan riskerar kunden avhysning samt avstängning från möjlighet att hyra hos AB Nykvarnsbostäder. Detta är också fallet vid upprepade störningar.

 

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se