Radonmätning i hyreslägenheter

Radon i bostäder kan komma från olika källor, till exempel marken under och runt om huset, byggnadsmaterialet och vattnet som används i hushållet.

Nykvarnsbostäder har enligt strålskyddslagen och miljöbalken ett ansvar att mäta och åtgärda om det finns höga halter av radon i någon av hyreslägenheterna. Mätningarna ska göras var 10:e år från oktober till april under 60 dagar enligt rutinen för radonmätningar. Rutinen utgår från Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder och uppdateras kontinuerligt. Rutinen som är från 2018-09-26 uppdaterades 2020-04-14.

Om en lägenhet har högre snittmätvärde än 200 becquerel, den referensnivå och gränsvärde för radon i byggnader som Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar, tar vi fram en åtgärdsplan. Åtgärderna genomförs och om efterkontrollen visar att värdet inte minskat sätts ytterligare insatser in. I slutrapporten ska värdet vara under referensnivån.

Kommunen som har tillsynsansvaret kan komma med förelägganden och viten om vi inte åtgärdar för höga radonhalter.

 

Åshöjdsvägen 1-58

På Åshöjdsvägen har vi sedan 2005 sett högre gränsvärden. Åtgärder för att sänka nivåerna sattes in och de lägenheter som vid mätningen 2009 hade högre gränsvärden såg vi över hur ventilationen och kanalerna fungerade. Vid mätningen 2018 hade några lägenheter fortfarande högre värden än tillåtet och en ny åtgärdsplan togs fram. I marklägenheterna försöker vi sänka nivån genom att täta mot grunden. Sedan 1 mars gör vi långtidsmätningar för att se om åtgärderna gett resultat. Är halterna fortfarande för höga tas en ny plan fram tills värdet är under referensnivån.

Lägesuppdatering i radonfrågan Åshöjdsvägen 2020-06-26
Under mars och april har långtidsmätning av radon utförts i lägenheterna på markplan. Vi har fått värdena och dessa redovisas nu för respektive hyresgäst. Önskar hyresgästen kopia att mätprotokollet vars värden vi redovisar i brevet kontaktas Kundservice för att personligen hämta protokollet på Nybos kontor. Eftersom det är en handling behöver hyresgästen legitimera sig vid uthämtningen av protokollet.
Att vi nu endast har undersökt värdena på markplan beror på att den radon som förekommer på Åshöjden är markradon, dvs inte i byggmaterialet. Markplanslägenheterna ventileras med en särskild golvventilation som transporterar luften ut via kanal i schakt till taket.
Radonförekomst i övre planens lägenheter finns, men den är låg. Detta vet vi då det finns historiska värden i ca 20% av lägenheterna. Vi kommer dock, för säkerhets skull, låta mäta samtliga lägenheter (88 st) under nästa möjliga mätperiod, dvs oktober-november. Vi kommer att kontakta er i god tid innan för att planera in utplacering av mätutrustning i vardagsrum och ett sovrum.
Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens råd skall radon mätas vart tionde år. Radon mäts under två sammanhängande månader under höst-vår (okt-april). Då räknar man med att fönster och dörrar hålls stängda i så stor utsträckning att det ger rättvisande värden.
Där det är känt att byggnadsmaterialet inte består av blåbetong (som innehåller radon) är det markradon man riskerar att få in i byggnaden. Därför är det lägenheter på markplan som huvudsakligen ska mätas. För övriga plan är rådet att utföra stickprov i ca 20% av lägenheterna.
Godkänt värde är max 200 Bq/m3. Om redovisat snittvärde nedan är högre kommer vi att genomföra vidare åtgärder i de specifika lägenheterna. Vi ser dock att det är en komplexitet i problematiken då det inte finns uppenbara förklaringar till varför värdena ibland varierar betydligt trots att lägenheterna ligger intill varandra i samma huskropp. Vi har förstått att det kan vara väldigt lokala variationer som kan bero på t ex sprickor i berget eller sprickor i golvplattan. Att undersöka dessa möjliga anledningar är något som vi nu bl a behöver göra med hjälp av experter på olika områden.
Det vi vet är vad hyresgästen själv kan göra för att inomhusluften ska hålla så hög kvalitet som möjligt.
- Inte stänga tilluftventiler i fönstren. För att ventilationen ska fungera som det är tänkt måste tilluft finnas. Annars blir luften stillastående och ventilationen sätts ur spel.
- Se till att inte packa klädkammaren för full så att fläkten i det rummet får luft att arbeta med.
- Rengöra fönsterventiler och frånluftventiler regelbundet genom t ex använda en dammvippa.
- Rengöra imkåpans (köksfläktens) filter regelbundet. Det gör man bäst genom att diska det för hand med ljummet vatten med lite diskmedel.
- Om man önskar lägga om golvet i något rum, måste Nybo kontaktas innan för att erhålla godkännande och instruktion som golvläggaren måste ha. Lägenheten har golvventilation som kräver luftspalt mot vissa väggar/golvsocklar för att fungera.
- Om man upplever att ventilationen inte verkar fungera är det viktigt att göra en felanmälan till Nybo.

Kontakta oss om du har frågor, info@nybo.se eller 08-55 50 1450

Vänliga hälsningar
Nybo

Åsa Bengtsdotter Ehn
tf förvaltare
asa.bengtsdotter-ehn@nybo.se


Uppdaterad 2020-05-08:
Under veckan 22 har mätutrustningen för radon hämtats in hos er på Åshöjdsvägen. Tack för att ni har bidragit till att det har fungerat så bra.

Utrustningen skickas in för sammanställning och det tar ett antal veckor för oss att få svaren. Hur lång tid det tar innan vi kan informera er om resultatet av mätningen vet vi inte säkert, men senast i slutet av juni. Vi kommer att informera det specifika mätvärdet brevledes till varje enskild hyresgäst samt uppdatera med generell information på vår hemsida.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Vänliga hälsningar
Nybo

Åsa Bengtsdotter Ehn
08-55501450
asa.bengtsdotter-ehn@nybo.se


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se